1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:

 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • PayPal – system płatności elektronicznych PayPal obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 • Przelewy 24 PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 • Sprzedawca – Nova – Kosmetyka Medyczna M. Widlińska, P. Widliński Spółka Cywilna, Wrocławska 80/52
  30-017 Kraków, Polska
  NIP: 676-23-33-950

2. Postanowienia wstępne

 1. Zapośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów i usług(szkoleń) opisanych na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Dokorzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunkówtechnicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
  Wystarczające są:

   

  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazan ejest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterzebezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów oraz usług (szkoleń) podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. Poprzez formularz rejestracyjny rozumie się również zaznaczenie checkboxa wyrażającego chęć założenia konta w trakcie składania zamówienia.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy, za wyjątkiem umowy o prowadzenie konta, zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@nova-szkolenia.pl . W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4. Składanie zamówienia za pośrednictwem Sklepu

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt lub usługę (szkolenie) będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” lub „Zapisz się” – wybór produktu lub usługi (szkolenia) może wymagać również wyboru wariantu produktu lub usługi (szkolenia), w tym również wariantu płatności za usługę (szkolenie),
  • przejść do widoku koszyka,
  • zapoznać się z zawartością koszyka, wprowadzić kupon rabatowy (jeżeli Kupujący takowy posiada) i kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  • wybrać sposób płatności za zamówienie (przelew bankowy, PayU, PayPal),
  • zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał płatność PayU albo PayPal, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU albo PayPal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i
  płacę” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane
  te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez
  Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć
  posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

5. Dostawa i płatność

 1. Zamówienia, których przedmiotem są produkty fizyczne dostarczane są do Kupujących za pośrednictwem firmy kurierskiej, której dane zostaną przedstawione kupującemu przy składaniu zamówienia. Koszt dostawy kalkulowany jest na etapie składania zamówienia, prezentowany Kupującego oraz doliczany do kwoty zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności za zamówienie:
  • tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność elektroniczna BLIK,
  • płatność elektroniczna PayU,
  • płatność elektroniczna PayPal.
 3. Płatność za zamówienia produktów fizycznych następuje zawsze z góry. W przypadku usług (szkoleń), Kupujący ma możliwość wyboru częściowej płatności z góry oraz częściowej w dniu realizacji usługi (szkolenia) gotówką w miejscu odbywania się szkolenia.
 4. W przypadku opłacania zamówienia z konta bankowego w walucie innej niż PLN, kwota na rachunku
  bankowym Sprzedającego musi zgadzać się z wartością zamówienia określoną w podsumowaniu zamówienia.
 5. W przypadku opłacania zamówienia z konta bankowego Kupujący zobowiązany jest w tytule przelewu umieścić numer zamówienia. Umożliwi to dopasowanie transferu do zamówienia.

6. Realizacja zamówień

 1. W przypadku produktów fizycznych, warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry całej kwoty zamówienia. Realizacja zamówienia polega w tym przypadku na dostarczeniu zamówionych produktów pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Produkty zostaną dostarczone Kupującemu w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności za zamówienie.
 2. W przypadku usług (szkoleń), warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata całości kwoty za usługę (szkolenie), przy czym płatność może zostać podzielona zgodnie z ust. 1 powyżej. Brak zapłaty
  całości kwoty uniemożliwia udział w szkoleniu.
 3. Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z programem szkolenia opisanym na stronach Sklepu.

7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w całości za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu Konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. W przypadku wystąpienia zdarzeń uzasadniających wypowiedzenie umowy wykonania usługi (szkoleń) i poinformowania o tym Sprzedawcy przez Konsumenta z wyprzedzeniem większym niż 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych), Sprzedawca zastrzega sobie prawo indywidualnego rozpatrzenia każdej sprawy z możliwością zwrotu wpłaconej zaliczki.

8. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad oraz wykonać usługę w sposób niewadliwy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną, lub gdy usługa została wykonana w sposób wadliwy.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub wadliwość wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

  9. Dane osobowe i pliki cookies

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.nova-szkolenia.pl/polityka-prywatnosci/

  10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
   dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

    

   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   • zwrócenia
    się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
    wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
    sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
   • skorzystania z pomocy
    powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji
    społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
   Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  11. Pozostałe postanowienia

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów lub usług (szkoleń) w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.05.2018
  5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.